REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZEWNETRZNEJ
W WOLI SKROMOWSKIEJ

1. Siłownia zewnętrzna jest obiektem ogólnodostępnym i nieodpłatnym.

2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego przestrzeganie.

3. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń , zamieszczonym na każdym urządzeniu.

4. Urządzenia SA przeznaczone do rekreacyjnego treningu.

5. Ćwiczenia powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją przymocowaną na każdym urządzeniu, a ich intensywność dopasować do indywidualnej kondycji.

6. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia – usterki należy zgłaszać administratorowi siłowni.

7. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzenia. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych lub podejmowania się samodzielnej naprawy urządzeń.

8. Korzystanie z urządzeń siłowni odbywa się bez nadzoru i opieki zarządzającego siłownią.

9. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.

10. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

11. Osoby w wieku poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.

12. Grupy szkolne mogą korzystać z siłowni tylko pod nadzorem nauczyciela, który odpowiada za ich bezpieczeństwo.

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu siłowni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.

14. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

15. Na terenie siłowni zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i substancji psychotropowych.

16. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.

17. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane niezgodnym użytkowaniem osoba która taka szkodę wyrządziła ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody.

18. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca winno być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.

19. Za rzeczy wniesione na tern siłowni przez osoby ćwiczące, w tym przedmioty wartościowe, administrator siłowni nie odpowiada.

20. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać do administratora siłowni: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej, Wola Skromowska 56, 21 -150 Kock.